Menüye ulaşmak için tıklayınız Sayfa içeriğine ulaşmak için tıklayınız

Politikalar

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı gereğince oluşturulan politikalardır.

Genel Kurul İç Yönergesi

Ücretlendirme Politikası

Kar Dağıtım Politikası

Şirketimizin kar dağıtım politikası Esas Sözleşmemizin 28,29 ve 30.maddelerine göre dağıtılabilir karın azamisinin dağıtılması şeklindedir.

Bilgilendirme Politikası

Bilgilendirme politikasında amaç, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve BIST düzenlemeleri gereğince, yasal olarak açıklanması gereken ya da açıklanabilir hale gelmiş bilgi ve açıklamaları kamuyla, ilgili yetkili kurum ve kuruluşlarla ve mevcut ve potansiyel yatırımcılarla eşit ve etkin bir şekilde, aktif ve açık bir iletişimle, zamanında paylaşmaktır.

Bilgi Güvenliği Politikası

İnsan Kaynakları Politikası

Satın Alma Politikası

Bağış Politikası

Türk Telekomünikasyon A.Ş., kurumsal sosyal sorumluluk anlayışı ile sosyal, kültürel, eğitim amaçlı faaliyet gösteren Sosyal Yardımlaşma Dernek ve Vakıflara, Eğitim Kurum ve Kuruluşlarına, Sosyal Sorumluluk Projeleri Yürüten Dernek ve Vakıflara, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına, belediyelere veya bu gibi kişi veya kurumlara Sermaye Piyasası Kurulu ile Türk Ticaret Kanunu'nda belirtilen esaslar çerçevesinde ve 1 Milyon TL'nin üzerindeki bağış ve yardımları Yönetim Kurulunun onayıyla, bunun altındaki bağış ve yardımları ise Genel Müdür onayıyla gerçekleştirir. Bir hesap dönemi içerisinde yapılabilecek toplam bağış miktarı 40 Milyon TL ile sınırlıdır.

Yönetim Kurulu kararıyla yapılan tüm bağış ve yardımlarda; bağış ve yardımın şekli, miktarı ve yapılacağı kurum, kuruluş veya Sivil Toplum Kuruluşu'nun seçiminde Şirketin ana sözleşmesine, vizyon, misyon ve politikalarına, şirkete ait etik ilkelere ve Şirketin sosyal sorumluluk politikalarına uygunluk gözetilir. Bağış ve yardım yapılırken Maliye Bakanlığı'nın konu ile ilgili düzenlemeleri dikkate alınır. Yapılan bağış ve yardımlar, ilgili yılın Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda gündeme alınarak ortakların bilgisine sunulur.

Tazminat Politikası

Şirketimizde tazminat ödemeleri 1475 ve 4857 sayılı İş Kanunları hükümleri ile Türk Telekom İnsan Kaynakları Çalışma Esasları ve Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine göre gerçekleştirilmektedir.

Bu kapsamda;

Kıdem Tazminatı: İş sözleşmesi, 4857 sayılı İş Kanunu ile yürürlükten kaldırılan 1475 sayılı İş Kanunun yürürlükteki 14 üncü maddesi hükümlerinde belirtilen kıdem tazminatı ödenmesini gerektiren durumlardan birine göre sona eren ve şirketimizde en az bir yıllık çalışması bulunan personele veya personelin vefat etmesi durumunda kanuni mirasçılarına her tam hizmet yılı için 30 günlük ücreti tutarında kıdem tazminatı ödenmektedir.

Toplu İş Sözleşmesi Kapsamında 23.10.1985 tarihinden önce işe başlayanlara ödenecek kıdem tazminatının hesaplanmasında her tam hizmet yılı için gün sayısı 35 gündür. Belirtilen tarihten sonra işe girenler bakımından Kanuni düzenlemeye paralel olarak her tam hizmet yılı için 30 gündür.

İhbar Tazminatı: Türk Telekom İnsan Kaynakları Çalışma Esasları ve Toplu İş Sözleşmesi uyarınca, belirsiz süreli iş sözleşmesi ile çalışmakta olan personele bildirimde bulunulmak ve bildirim süresi içinde yeni iş arama izni verilmek suretiyle iş sözleşmesi feshedilebildiği gibi bildirim süresine ilişkin ücret ve diğer hakların peşin ödenmesi suretiyle de iş sözleşmesi derhal feshedilebilmektedir.

Şirketimizde 01.12.1987 önce işe başlamış Toplu İş Sözleşmesine tabi personelin iş sözleşmelerinin işveren tarafından İş Kanunun 25 nci maddesinde yazılı haller dışında feshedilmesi halinde ihbar süreleri aşağıda belirtilen şekilde uygulanmaktadır.

  • İşi 6 aydan az sürmüş işçi için bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak 3 hafta sonra,
  • İşi 6 aydan 1,5 yıla kadar sürmüş işçi için bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak 5 hafta sonra,
  • İşi 1,5 yıldan 3 yıla kadar sürmüş işçi için bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak 8 hafta sonra,
  • İşi 3 yıldan fazla sürmüş işçi için bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak 10 hafta sonra, fesih geçerli olmaktadır.

01.12.1987 tarihinden sonra işe girenler ile Toplu İş Sözleşmesi kapsamı dışındaki personele ise İş Kanunundaki yasal bildirim süreleri uygulanmaktadır.​​

Lütfen kişisel notunuzu ekleyin Eklediğiniz notları sadece siz görebilirsiniz.
GÖNDER

Bu sayfadaki notlarınız

FAALİYET RAPORU

PDF

ÖZET BİLGİPDF (912KB)

FAVORİLERİM & NOTLARIM

Twitter'da Takip Et