Menüye ulaşmak için tıklayınız Sayfa içeriğine ulaşmak için tıklayınız

Özet Finansallar

Konsolide Özet Kâr/Zarar Tablosu
TL milyon 2018 1Ç
Satış Gelirleri 4.686
FAVÖK 1.972
Marj %42
Faaliyet Karı(a) 1.094
Faaliyet Kar Marjı %23
Finansal Gelirler/(Giderler), net (b) -986
Kur ve Türev Gelirleri/(Kaybı), net -879
Faiz Gelirleri/(Giderleri), net -86
Diğer Finansal Gelirler/(Giderler), net -21
Vergi Giderleri -51
Kar 56
Marj %1

(a) Faaliyet karı; satış gelirlerini, satışların maliyetini, amortisman ve itfa giderlerini, pazarlama, satış ve dağıtım giderlerini, genel yönetim giderlerini, diğer faaliyet gelirlerini/(giderlerini) ve yatırım faaliyetlerinden gelirleri/(giderleri) içermekte, fakat diğer faaliyet gelirlerinin/(giderlerinin) içerisinde yer verilen finansal gelirleri / (giderleri) (banka borçları hariç alacak ve borçlardan kaynaklanan kur farkı gelirlerini/(giderlerini), faiz gelirlerini / (giderlerini), reeskont gelirlerini / (giderlerini)), konsolidasyona dahil olmayan iştiraklerden kaynaklanan gelirlerini ve azınlık paylarını içermemektedir. 2013 3.Çeyrekten itibaren finansal tablolar ve bağımsız denetim raporunda Grup'un SPK raporlarında belirtilen faaliyet karı KGK/SPK uyarınca yapılan sınıflandırma değişiklikleri nedeni ile bu faaliyet karından farklılaşmıştır.

(b) Net finansal gelir/(gider); finansman gelirlerini/(giderlerini) ve diğer faaliyet gelirlerinin/(giderlerinin) içerisinde yer verilen banka borçları hariç alacak ve borçlardan kaynaklanan kur farkı gelirlerini/(giderlerini), faiz gelirlerini/ (giderlerini) ve reeskont gelirlerini/(giderlerini) içermektedir. 2013 3.Çeyrekten tibaren finansal tablolar ve bağımsız denetim raporunda belirtilen finansal geliri/(gideri) KGK/SPK uyarınca yapılan sınıflandırma değişiklikleri nedeni ile finansal gelirinden/(giderinden) farklılaşmıştır.

Konsolide Özet Bilanço
TL milyon 2018 1Ç
Maddi Olmayan Duran Varlıklar (a) 9.263
Maddi Varlıklar (b) 8.964
Diğer Varlıklar (c) 7.730
Hazır Değerler 3.979
Toplam Varlıklar 29.936
Öz Sermaye 3.260
Yedekler, dağıtılmamış karlar ve diğer özkaynaklar 1707
Faize tabi yükümlülükler (d) 17.496
Kıdem Tazminatı Karşılığı 652
Diğer Yükümlülükler (e) (f) 6.882
Toplam Öz Sermaye ve Yükümlülükler 29.936

(a)Maddi olmayan duran varlıklar şerefiyeyi içermez.

(b)Maddi varlıklar mülk, bina veya arazi, ekipman ve yatırım amaçlı gayrimenkulleri içerir.

(c)Diğer varlıklar altındaki başlıca kalemler: Ticari Alacaklar,İlişkili Taraflardan Alacaklar, Diğer Cari Varlıklar ve Ertelenmiş Vergi Varlığı

(d)Kısa ve uzun vadeli borçları ve finansal kiralamalardan kaynaklanan kısa ve uzun vadeli yükümlülükleri içerir.

(e)Diğer Yükümlülükler altındaki başlıca kalemler: Ertelenmiş Vergi Borcu, Ticari Ödemeler, Karşılıklar, Gelir Vergisi Ödemesi, İlişkili Taraflara Ödemeler, Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler, Kıdem Tazminatı Karşılıkları

(f)2015 3. çeyrek itibari ile azınlık satış opsiyonu yükümlülüğü Avea'daki azınlık hisselerinin satın alınması ile sona ermiştir.

"** IFRS 15 Uygulamasına Geçiş
Türk Telekom IFRS 15 Müşteri Sözleşmelerinden Hasılat standardını ilk uygulama tarihi 1 Ocak 2018 olmak üzere uygulamaya başlamıştır. Grup IFRS 15’i kümülatif etki yöntemini kullanarak uygulamıştır – IFRS 15’in ilk uygulanmasıyla oluşan kümülatif etki 1 Ocak 2018 tarihi itibarıyla özkaynakların açılış bakiyesinde bir düzeltme olarak muhasebeleştirilmiştir. Bu sebeple, önceki dönemler yeniden düzenlenmemiştir. IFRS 15 değişikliğinin 2018 1. Çeyrek finansal sonuçlarına etkilerini finansal dipnotlarda ve ""IFRS 15 etkileri"" sekmesinde bulabilirsiniz.

IFRS 9 Uygulamasına Geçiş
Grup, Temmuz 2014’te yayınlanan IFRS 9 Finansal Araçlar standardını ilk uygulama tarihi 1 Ocak 2018 olmak üzere uygulamaya başlamıştır. IFRS 9 finansal varlık ve yükümlülüklerin ve bazı finansal olmayan kalemlerin alım veya satım sözleşmelerinin muhasebeleştirilmesi ve ölçülmesiyle ilgili gereklilikleri belirler. IFRS 9 değişikliğinin 2018 1. Çeyrek finansal sonuçlarına etkilerini finansal dipnotlarda bulabilirsiniz."

Konsolide Özet Nakit Akımı
TL milyon 2018 1Ç
İşletme Faaliyetlerine İlişkin Nakit Akımı 624
Yatırım Faaliyetlerine İlişkin Nakit Akımı -772
Yatırım Harcamaları -616
Diğer Yatırım Faaliyetleri -156
Finansal Faaliyetlere İlişkin Nakit Akımı(a) -46
Nakit ve Benzerlerinde Meydana Gelen Net Değişme(b) -194

(a)Yabancı Para çevirim farkları dahildir.

(b)Rehinli mevduat, net nakit pozisyonunun değil işletme faaliyetlerinin içindedir.

Lütfen kişisel notunuzu ekleyin Eklediğiniz notları sadece siz görebilirsiniz.
GÖNDER

Bu sayfadaki notlarınız