Menüye ulaşmak için tıklayınız Sayfa içeriğine ulaşmak için tıklayınız

Özet Finansallar

Konsolide Kar / Zarar Tablosu
TL milyon 2018 1Ç 2018 2Ç 2018 3Ç
Satış Gelirleri 4.686 4.951 5.396
FAVÖK 1.972 1.968 2.267
Marj %42 %40 %42
Faaliyet Karı (a) 1.094 1.058 1.305
Faaliyet Kar Marjı %23 %21 %24
Finansal Gelirler/(Giderler), net (b)(d) -919 -2.139 -5.077
Kur ve Türev Gelirleri/(Kaybı), net(c) -811 -2.144 -4.586
Faiz Gelirleri/(Giderleri), net(c) -86 -171 -186
Diğer Finansal Gelirler/(Giderler), net (d) 46 -35 14
Vergi Giderleri (d) -65 212 926
Kar (d) 110 -870 -2.846
Marj  %2 -%18 -%53

 

(a) Faaliyet karı; satış gelirlerini, satışların maliyetini, amortisman, itfa ve değer düşüş giderlerini, pazarlama, satış ve dağıtım giderlerini, genel yönetim giderlerini, araştırma ve geliştirme giderlerini, diğer faaliyet gelirlerini/(giderlerini) ve yatırım faaliyetlerinden gelirleri/(giderleri) içermekte, fakat SPK raporlarında diğer faaliyet gelirlerinin/(giderlerinin) içerisinde yer verilen finansal gelirleri / (giderleri) (banka borçları hariç cari hesap kur farkı gelirleri/(giderleri), faiz ve reeskont gelirleri / (giderleri)), içermemektedir. 2013 3. Çeyrekten itibaren finansal tablolar ve bağımsız denetim raporunda Grup’un SPK raporlarında belirtilen faaliyet karı KGK/SPK uyarınca yapılan sınıflandırma değişiklikleri nedeni ile bu faaliyet karından farklılaşmıştır.

(b) Net finansal gelir/(gider); finansman gelirlerini/(giderlerini) ve SPK raporunda diğer faaliyet gelirlerinin/(giderlerinin) içerisinde yer verilen banka borçları hariç cari hesap kur farkı gelirlerini/(giderlerini), faiz ve reeskont gelirlerini/(giderlerini) içermektedir. 2013 3.Çeyrekten itibaren finansal tablolar ve bağımsız denetim raporunda belirtilen finansal geliri/(gideri) KGK/SPK uyarınca yapılan sınıflandırma değişiklikleri nedeni ile finansal gelirinden/(giderinden) farklılaşmıştır,

(c) Geçmiş dönemlerde kur ve türev gelirleri/(giderleri) hesabında takip edilen, Türev faiz ödemelerinden kaynaklanan gelir/giderler, 2Ç’18 tarihinden itibaren faiz gelir/giderlerinde takip edilmeye başlanmış olup.  1Ç’18 itibarıyla bu ödemelerden kaynaklanan 18 mn TL gider de 2Ç’18 tarihinde faiz gelir/giderlerinde sınıflandırılmıştır.

(d) 1Ç’18 ve 2Ç’18 maliyet değerinden ölçülen ihraç edilmiş tahvil, bono ve senetleri 3Ç’18 itibari ile gerçeğe uygun değerleri ile ölçülmüştür. Bunun sonucunda, değişiklikler 1Ç 2018 ve 2Ç 2018 finansal tablolarına yansıtılmıştır. Daha fazla detay için lütfen 2018 3Ç finansal tablolarına ve dipnotlarına bakınız.

Konsolide Özet Bilanço
TL milyon 2018 1Ç 2018 2Ç 2018 3Ç
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 9.308 9.332 9.679
Maddi Duran Varlıklar (a)  8.964 9.004 14.147
Diğer Varlıklar (b) (f) 7.680 7.821 8.931
Nakit ve Nakit Benzerleri 3.979 4.304 6.187
Toplam Varlıklar 29.930 30.461 38.945
Öz Sermaye 3.260 3.260 3.260
Yedekler, dağıtılmamış karlar ve diğer özkaynaklar (f) 1.730 973 2.262
Faize tabi yükümlülükler (c)  (f) 17.467 19.060 24.713
Diğer Yükümlülükler (d) (e) 7.473 7.168 8.709
Toplam Öz Sermaye ve Yükümlülükler   29.930 30.461 38.945

 

(a)Maddi duran varlıklar mülk, bina veya arazi, ekipman ve yatırım amaçlı gayrimenkulleri içerir.

(b)Diğer varlıklar altındaki başlıca kalemler: Ticari Alacaklar,İlişkili Taraflardan Alacaklar, Diğer Cari Varlıklar ve Ertelenmiş Vergi Varlığı

(c)Kısa ve uzun vadeli borçları ve finansal kiralamalardan kaynaklanan kısa ve uzun vadeli yükümlülükleri içerir.

(d)Diğer Yükümlülükler altındaki başlıca kalemler: Ertelenmiş Vergi Borcu, Ticari Ödemeler, Karşılıklar, Gelir Vergisi Ödemesi, İlişkili Taraflara Ödemeler, Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler, Kıdem Tazminatı Karşılıkları ve Azınlık Satış Opsiyonu Yükümlülüğü

(e) 2015 3. çeyrek itibari ile azınlık satış opsiyonu yükümlülüğü Avea'daki azınlık hisselerinin satın alınması ile sona ermiştir. Avea ismi Mayıs 2018'de TT Mobil olarak değiştirilmiştir.

(f) 1Ç’18 ve 2Ç’18 maliyet değerinden ölçülen ihraç edilmiş tahvil, bono ve senetleri 3Ç’18 itibari ile gerçeğe uygun değerleri ile ölçülmüştür. Bunun sonucunda, değişiklikler 1Ç 2018 ve 2Ç 2018 finansal tablolarına yansıtılmıştır. Daha fazla detay için lütfen 2018 9A finansal tablolarına ve dipnotlarına bakınız.

 

* 31 Aralık 2017 tarihi itibariyle, 31 Aralık 2016 tarihinde sona eren hesap dönemine ait konsolide finansal durum tablosunda diğer varlıklardaki stokların içinde gösterilen net defter değeri 49 milyon TL tutarındaki set üstü kutuları ve uydu alıcıları, maddi duran varlıklar içerisinde yeniden sınıflanmıştır.

"** UFRS 15 Uygulamasına Geçiş

Türk Telekom UFRS 15 Müşteri Sözleşmelerinden Hasılat standardını ilk uygulama tarihi 1 Ocak 2018 olmak üzere uygulamaya başlamıştır. Grup UFRS 15’i kümülatif etki yöntemini kullanarak uygulamıştır – UFRS 15’in ilk uygulanmasıyla oluşan kümülatif etki 1 Ocak 2018 tarihi itibarıyla özkaynakların açılış bakiyesinde bir düzeltme olarak muhasebeleştirilmiştir. Bu sebeple, önceki dönemler yeniden düzenlenmemiştir. UFRS 15 değişikliğinin 2018 1., 2. ve 3. çeyrek finansal sonuçlarına etkilerini finansal dipnotlarda ve "UFRS 15 etkileri" sekmesinde bulabilirsiniz.

UFRS 9 Uygulamasına Geçiş

Grup, Temmuz 2014’te yayınlanan UFRS 9 Finansal Araçlar standardını ilk uygulama tarihi 1 Ocak 2018 olmak üzere uygulamaya başlamıştır. UFRS 9 finansal varlık ve yükümlülüklerin ve bazı finansal olmayan kalemlerin alım veya satım sözleşmelerinin muhasebeleştirilmesi ve ölçülmesiyle ilgili gereklilikleri belirler. Daha fazla detay için lütfen 2018 9A finansal tablolarına ve dipnotlarına bakınız.

 

Konsolide Özet Nakit Akımı
TL milyon 2018 1Ç 2018 2Ç 2018 3Ç
İşletme Faaliyetlerine İlişkin Nakit Akımı 624 1.826 3.183
Yatırım Faaliyetlerine İlişkin Nakit Akımı -772 -689 -1.141
Yatırım Harcamaları -616 -724 -1.161
Diğer Yatırım Faaliyetleri -156 35 19
Finansal Faaliyetlere İlişkin Nakit Akımı (a) -46 -661 -341
Nakit ve Benzerlerinde Meydana Gelen Net Değişme (b) -194 476 1.701

(b) Rehinli mevduat, net nakit pozisyonunun değil işletme faaliyetlerinin içindedir. ​

Lütfen kişisel notunuzu ekleyin Eklediğiniz notları sadece siz görebilirsiniz.
GÖNDER

Bu sayfadaki notlarınız

FAALİYET RAPORU

PDF

ÖZET BİLGİPDF (912KB)

FAVORİLERİM & NOTLARIM

Twitter'da Takip Et