Menüye ulaşmak için tıklayınız Sayfa içeriğine ulaşmak için tıklayınız

Özet Finansallar

Konsolide Kar / Zarar Tablosu
TL milyon 2019 1Ç
Satış Gelirleri 5.403
FAVÖK 2.655
Marj %49
Faaliyet Karı (a) 1.491
Faaliyet Kar Marjı %28
Finansal Gelirler/(Giderler), net (b)(d) -1.276
Kur ve Türev Gelirleri/(Kaybı), net(c) -825
Faiz Gelirleri/(Giderleri), net(c) -370
Diğer Finansal Gelirler/(Giderler), net (d) -81
Vergi Giderleri (d) 95
Kar (d) 310
Marj  %6

(a) Faaliyet karı; satış gelirlerini, satışların maliyetini, amortisman, itfa ve değer düşüş giderlerini, pazarlama, satış ve dağıtım giderlerini, genel yönetim giderlerini, araştırma ve geliştirme giderlerini, diğer faaliyet gelirlerini/(giderlerini) ve yatırım faaliyetlerinden gelirleri/(giderleri) içermekte, fakat SPK raporlarında diğer faaliyet gelirlerinin/(giderlerinin) içerisinde yer verilen finansal gelirleri / (giderleri) (banka borçları hariç cari hesap kur farkı gelirleri/(giderleri), faiz ve reeskont gelirleri / (giderleri)), içermemektedir. 2013 3. Çeyrekten itibaren finansal tablolar ve bağımsız denetim raporunda Grup’un SPK raporlarında belirtilen faaliyet karı KGK/SPK uyarınca yapılan sınıflandırma değişiklikleri nedeni ile bu faaliyet karından farklılaşmıştır.

(b) Net finansal gelir/(gider); finansman gelirlerini/(giderlerini) ve SPK raporunda diğer faaliyet gelirlerinin/(giderlerinin) içerisinde yer verilen banka borçları hariç cari hesap kur farkı gelirlerini/(giderlerini), faiz ve reeskont gelirlerini/(giderlerini) içermektedir. 2013 3.Çeyrekten itibaren finansal tablolar ve bağımsız denetim raporunda belirtilen finansal geliri/(gideri) KGK/SPK uyarınca yapılan sınıflandırma değişiklikleri nedeni ile finansal gelirinden/(giderinden) farklılaşmıştır.

(c) Geçmiş dönemlerde kur ve türev gelirleri/(giderleri) hesabında takip edilen, Türev faiz ödemelerinden kaynaklanan gelir/giderler, 2Ç’18 tarihinden itibaren faiz gelir/giderlerinde takip edilmeye başlanmış olup. 1Ç’18 itibarıyla bu ödemelerden kaynaklanan 18 mn TL gider de 2Ç’18 tarihinde faiz gelir/giderlerinde sınıflandırılmıştır.

(d) 1Ç’18 ve 2Ç’18 maliyet değerinden ölçülen ihraç edilmiş tahvil, bono ve senetleri 3Ç’18 itibari ile gerçeğe uygun değerleri ile ölçülmüştür. Bunun sonucunda, değişiklikler 1Ç'18 ve 2Ç'18 finansal tablolarına yansıtılmıştır. Daha fazla detay için lütfen 3Ç'18 finansal tablolarına ve dipnotlarına bakınız.

Konsolide Özet Bilanço  
TL milyon 2019 1Ç
Nakit ve Nakit Benzerleri 7.350
Maddi Duran Varlıklar (a)  14.052
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 9.684
Kullanım Hakkı Varlıkları 1.338
Diğer Varlıklar (b) (f) 8.150
Toplam Varlıklar 40.573
Öz Sermaye 3.260
Yedekler, dağıtılmamış karlar ve diğer özkaynaklar(f) 4.632
Faize tabi yükümlülükler (c) (f) 24.456
   Banka Kredileri ve Tahviller 23.342
   Kiralama Yükümlülükleri 1.114
Diğer Yükümlülükler (d) (e) 8.225
Toplam Öz Sermaye ve Yükümlülükler   40.573

(a) Maddi duran varlıklar mülk, bina veya arazi, ekipman ve yatırım amaçlı gayrimenkulleri içerir.

(b) Diğer varlıklar altındaki başlıca kalemler: Ticari alacaklar,ilişkili taraflardan alacaklar, stoklar, diğer cari varlıklar, kullanım hakkı varlıkları ve ertelenmiş vergi varlığı

(c) Kısa ve uzun vadeli borçları ve kiralama yükümlülüklerini içerir.

(d) Diğer yükümlülükler altındaki başlıca kalemler: Ertelenmiş vergi borcu, ticari ödemeler, karşılıklar, gelir vergisi ödemesi, ilişkili taraflara ödemeler, diğer kısa vadeli yükümlülükler, kıdem tazminatı karşılıkları ve azınlık satış opsiyonu yükümlülüğü

(e) 2015 3. çeyrek itibari ile azınlık satış opsiyonu yükümlülüğü Avea'daki azınlık hisselerinin satın alınması ile sona ermiştir. Avea ismi Mayıs 2018'de TT Mobil olarak değiştirilmiştir.

(f) 1Ç’18 ve 2Ç’18 maliyet değerinden ölçülen ihraç edilmiş tahvil, bono ve senetleri 3Ç’18 itibari ile gerçeğe uygun değerleri ile ölçülmüştür. Bunun sonucunda, değişiklikler 1Ç'18 ve 2Ç'18 finansal tablolarına yansıtılmıştır. Daha fazla detay için lütfen 2018 9A finansal tablolarına ve dipnotlarına bakınız.*

* 31 Aralık 2017 tarihi itibariyle, 31 Aralık 2016 tarihinde sona eren hesap dönemine ait konsolide finansal durum tablosunda diğer varlıklardaki stokların içinde gösterilen net defter değeri 49 milyon TL tutarındaki set üstü kutuları ve uydu alıcıları, maddi duran varlıklar içerisinde yeniden sınıflanmıştır

UFRS 15 Uygulamasına Geçiş

Türk Telekom UFRS 15 Müşteri Sözleşmelerinden Hasılat standardını ilk uygulama tarihi 1 Ocak 2018 olmak üzere uygulamaya başlamıştır. Grup UFRS 15’i kümülatif etki yöntemini kullanarak uygulamıştır – UFRS 15’in ilk uygulanmasıyla oluşan kümülatif etki 1 Ocak 2018 tarihi itibarıyla özkaynakların açılış bakiyesinde bir düzeltme olarak muhasebeleştirilmiştir. Bu sebeple, önceki dönemler yeniden düzenlenmemiştir. UFRS 15 değişikliğinin 2018 1., 2., 3., ve 4. çeyrek finansal sonuçlarına etkilerini finansal dipnotlarda ve "UFRS 15 etkileri" sekmesinde bulabilirsiniz.

UFRS 9 Uygulamasına Geçiş

Grup, Temmuz 2014’te yayınlanan UFRS 9 Finansal Araçlar standardını ilk uygulama tarihi 1 Ocak 2018 olmak üzere uygulamaya başlamıştır. UFRS 9 finansal varlık ve yükümlülüklerin ve bazı finansal olmayan kalemlerin alım veya satım sözleşmelerinin muhasebeleştirilmesi ve ölçülmesiyle ilgili gereklilikleri belirler. Daha fazla detay için lütfen 2018 12A finansal tablolarına ve dipnotlarına bakınız.

UFRS 16 Uygulamasına Geçiş

Türk Telekom, ilk geçiş tarihi 1 Ocak 2019 olmak üzere, kolaylaştırılmış geriye dönük yaklaşımı kullanarak TFRS 16'yı uygulamaya başlamıştır. Bu standarda geçiş sırasında, kiralama yükümlülükleri o tarihte ödenmemiş olan kira ödemelerinin bugünkü değeri ile ölçülerek iskonto edilirken, kiralamaların çoğunluğu için kullanım hakkı varlıkları, ilk uygulama tarihinden önce finansal durum tablosuna yansıtılan, ön ödemesi yapılmış veya tahakkuk etmiş tüm kira ödemelerinin tutarına göre düzeltilmiş olan kira yükümlülüklerine eşit bir tutar üzerinden muhasebeleştirilmiştir. Önceki dönemler yeniden düzenlenmemiştir. UFRS 16 değişikliğinin 2019 1.Çeyrek finansal sonuçlarına etkilerini aşağıda bulabilirsiniz. Detaylı açıklamaları ise finansal dipnotlarda bulabilirsiniz.

Konsolide Özet Nakit Akımı  
TL milyon 2019 1Ç
İşletme Faaliyetlerine İlişkin Nakit Akımı 2.172
Yatırım Faaliyetlerine İlişkin Nakit Akımı -729
Yatırım Harcamaları -608
Diğer Yatırım Faaliyetleri -121
Finansal Faaliyetlere İlişkin Nakit Akımı (a) 1.492
Nakit ve Benzerlerinde Meydana Gelen Net Değişme (b) 2.936

(a) Yabancı Para çevirim farkları dahildir.

(b) Rehinli mevduat, net nakit pozisyonunun değil işletme faaliyetlerinin içindedir.​

Lütfen kişisel notunuzu ekleyin Eklediğiniz notları sadece siz görebilirsiniz.
GÖNDER

Bu sayfadaki notlarınız