Menüye ulaşmak için tıklayınız Sayfa içeriğine ulaşmak için tıklayınız

Risk Yönetimi

Türk Telekom, faaliyetleri çerçevesinde; Finansal, Regülatif-Uyum, Stratejik ve Operasyonel risklere maruz kalmaktadır. Bu başlıklardaki riskler yakından izlenmekte, büyüklüklerini tespit etmeye yönelik metodolojiler üzerinde çalışılmakta ve aktif olarak yönetilmektedir. Maruz kalınan riskler ve bu risklerin nasıl yönetildiği aşağıda daha detaylı olarak ele alınmıştır.

Finansal Riskler

Türk Telekom, yüksek nakit yaratma kabiliyeti, düşük borçlanma ve sağlıklı kaldıraç seviyesiyle (2014 sonu 1,26x) güçlü bir bilançoya sahiptir. Şirket’in borçlarının ortalama vadesi 2014 yılı sonu itibarıyla dört senenin üzerindedir ve cari oranı 1,5 seviyesi üzerinde seyretmektedir. Böylelikle Şirket’in likidite riskine karşı tam bir korunma elde edilmiştir.

Türk Telekom, uzun vadeli finansmanını, finansman kaynaklarını çeşitlendirme stratejsiyle uyumlu şekilde yurt dışından ve mümkün olduğunca değişik pazarlardan temin etmektedir. Uzun vadeli kredi vadeleri ve çeşitliliğin bir neticesi olarak, Türk Telekom, yabancı para cinsinden yükümlülükler taşımaktadır. Yabancı para cinsinden net yükümlülükler ve dalgalanan döviz kuru nedeniyle, zaman zaman, önemli büyüklükte Döviz Kuru risklerine maruz kalabilmektedir. Maruz kalınan döviz ve faiz oranı risklerini yönetmek için çeşitli finansal enstrümanlar kullanmaktadır. Bu enstrümanların kullanımı, Hazine Departmanı’nın piyasa koşullarına ilişkin görüşleri ve tavsiyeleri doğrultusunda, Hazine Komitesi’nin onayı sonrası gerçekleşmektedir.

Regülasyon ve Uyum Riskleri

Bilindiği gibi Türk Telekom, etkin piyasa gücü nedeniyle farklı otoritelerin düzenlemelerine tabidir. Yayınlanan düzenlemeler, zaman zaman Şirket’in piyasa payına, rekabet gücüne ve kârlılığına etki edebilmektedir. Şirket bu etkileri sınırlandırabilmek için, tabi olduğu tüm sektörel ve yasal düzenlemeleri yakından takip etmekte, regülasyonlar sonucu oluşan riskler, düzenleyici kurumlarla gerekli iletişim ve istişareler sağlanarak yönetilmektedir.

Muhtemel yeni regülasyonların Şirket faaliyetleri, rekabet gücü ve kârlılığı üzerindeki etkileri, ilgili iş birimleri ile birlikte analiz edilmekte, risk yönetimi stratejileri, konu bazında, Regülasyon departmanı ile ilgili iş birimleri tarafından geliştirilmektedir.

Şirket, regülatif düzenlemeler nedeniyle rekabet gücünü kaybettiği alanlara karşılık, regüle edilmeyen, etkin piyasa oyuncusu olmadığı diğer alanlarda yeni ürün ve hizmetlerle kârlılığını artırmayı hedeflemektedir.

Bahsedilen bu risk yönetimi faaliyetlerinin yanında, uyulması gereken tüm düzenlemeler (bilgi güvenliği, vergi, telekom sektörü düzenlemeleri ile SPK düzenlemeleri vb.) konusundaki çalışmalar, merkezi Regülasyon biriminin koordinasyonunda titizlikle yürütülmektedir. Düzenlemelere uyum konusunda yaşanabilecek eksiklikler nedeniyle oluşacak itibar riskinin ortadan kaldırılması için, düzenlemelere uyum konusunda oluşturulmuş kurumsal yönetişim çerçevesinde güçlü bir kontrol mekanizması tesis edilmiştir.

Stratejik Riskler

Şirket; teknolojik inovasyon, rekabet (piyasaya yeni giren rakipler, ürün/hizmet fiyatlarındaki baskılar vb.) ve regülatif gelişmelerin oldukça yüksek olduğu bir piyasada faaliyet göstermektedir. Türk Telekom, sektöre ilişkin farkındalıkla, hem rakiplerinin pozisyonlarını ve piyasadaki teknolojik gelişmeleri hem de değişen müşteri tercihlerini titizlikle analiz etmektedir. Bu faktörler göz önünde bulundurularak, hem Şirket gelirlerinin artmasına hem de müşteri beklentilerinin karşılanmasına katkı sağlayacak Şirket stratejik öncelikleri çerçevesinde, proaktif risk yönetimi faaliyetleri gerçekleştirilmektedir. Değişen müşteri beklentileri çerçevesinde, bu beklentileri karşılayacak yeni ürün ve hizmetler sistematik olarak gerçekleştirilen risk analizleri çerçevesinde geliştirilmekte ve söz konusu ürün/ hizmetlere ilişkin “en iyi müşteri deneyimi” sağlanması için gerekli altyapı ve teknoloji yatırımları/ geliştirmeleri hayata geçirilmektedir.

Ayrıca Şirket, regülatif düzenlemeler nedeniyle pazar payını kaybettiği alanları, yeni ürün ve hizmetlerle ikame etmekte, gerek yurt içi gerekse de yurt dışında akıllı satınalmalar için fırsatları değerlendirmektedir.

Operasyonel Riskler

Operasyonel alandaki riskler; altyapı ve teknoloji sistemlerindeki kesintiler, siber ataklara karşı zaafiyetler nedeniyle müşteri bilgilerinin sızması ve çeşitli teknik sorunlar nedeniyle sunulan hizmetin kalitesinde, hedeflenen seviyenin yakalanamaması olarak özetlenebilir.

Bu alanlarda karşılaşılan sorunlar; müşteri memnuniyetinde olumsuz gelişmeler yaşanmasına, regülatif cezaların uygulanmasına ve bunların sonucu olarak, Şirket itibarının olumsuz etkilenmesi ile gelirde düşüşler yaşanmasına neden olabilmektedir. Bu risklere karşı Şirket; tüm IT ve network altyapısındaki kritik sistemlerini düzenli risk değerlendirmesine tabi tutulmakta, bu sistemlerin performansını sürekli olarak izlemektedir. Ayrıca tüm IT ve Network operasyonları, uygulamada olan güvenlik politikaları ve acil kurtarma planları çerçevesinde yürütülmekte, hem regülatif düzenlemeler hem de uluslararası standartlar yakından takip edilerek bu düzenlemelere ve standartlara uyum sıkı biçimde denetlenmektedir. Operasyonların kesintiye uğramasına/kalitesinin düşmesine neden olabilecek altyapı ve teknoloji sistemlerine yönelik periyodik iyileştirme çalışmaları gerçekleştirilmektedir. Ayrıca, siber ataklar ve diğer dış kaynaklı kesintiler/sorunlar sürekli analiz edilerek oluşturulmuş erken uyarı mekanizmaları çerçevesinde kontrol edilmektedir.

​​
Lütfen kişisel notunuzu ekleyin Eklediğiniz notları sadece siz görebilirsiniz.
GÖNDER

Bu sayfadaki notlarınız