İş Sağlığı ve Güvenliği

İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevre

Şirket, çalışanları için daha sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturmayı, faaliyetleri ile çevreye verilebilecek zararın etkilerini en aza indirmeyi ve çevre dostu teknolojilerin uygulanmasını öncelikli hedef olarak benimsemiştir.

Bu hedef doğrultusunda çalışanlardan,

 • iş yerlerinde yasal mevzuata, uygulamalara ve kabul görmüş standartlara uygun hareket etmeleri,
 • önleyici yaklaşım doğrultusunda, tüm risk ve etki değerlendirmeleri sonucunda alınmış tedbirlere uymaları,
 • meydana gelebilecek herhangi bir olay, kaza veya acil durumda kayıpları en aza indirecek sistemleri uygulamaları,
 • güvenlik kültürü, risk algılaması ve çevre bilincini geliştirmek için düzenlenen eğitimlere katılmaları,
 • iş sağlığı ve güvenliği ile çevreye ilişkin denetimlerde objektif ve şeffaf tutum sergilemeleri,
 • iş güvenliğini tehlikeye atabilecek herhangi bir davranışı, durumu ve oluşan kazaları haber verip rapor etmeleri,
 • sorumlu İş Sağlığı ve Güvenliği uzmanı ile uyumlu hareket etmeleri

beklenmektedir.

Proaktif ve üretken bir İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevre Yönetimi benimseyen Türk Telekom, yönetim sistemlerini geliştirerek, iş kazalarının önlenmesi, çevre bilincinin oluşturulması ve çalışanlar arasında iş sağlığı ve güvenliği ile çevre kültürünün yaygınlaştırılması için çalışmaktadır.

Türk Telekom; faaliyet, ürün ve hizmetlerinden kaynaklanan potansiyel tehlikelerin ve bunlara ilişkin risklerin belirlenmesi, çevresel etki ve boyutlarının değerlendirilmesi, böylelikle potansiyel tehlikelerin kontrol altına alınmasına ilişkin yöntem ve esasları sistematik bir şekilde tanımlamaktadır. Şirket bu tanımlamalar doğrultusunda; iş kazaları, meslek hastalıkları ve çevre boyutlarının asgari seviyelere indirilmesi amacı ile risk ve çevresel etki değerlendirme tabloları hazırlamakta ve raporlamaktadır.

Gerçekleştirilen çalışma sayesinde iş kazası ve meslek hastalıkları meydana gelmeden, bunlara sebep olabilecek risklerin tespit edilmesi ve ilgili önlemlerin alınması hedeflenmiştir.

Çalışanların yaptıkları işe özgü tehlikelerden korunması için toplu korunmanın mümkün olmadığı yerlerde kişisel koruyucu donanım temin edilmektedir.

Şirket’in işyerlerinde “İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları” oluşturulmuştur. Periyodik olarak toplanan kurullarda;

 • iş sağlığı ve güvenliği konularında çalışanlara yol göstermek,
 • iş yerinde iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tehlikeleri ve önlemleri değerlendirmek, tedbirleri belirlemek, işveren veya işveren vekiline bildirimde bulunmak,
 • iş yerinde meydana gelen her iş kazası ve iş yerinde meydana gelen ancak iş kazası olarak değerlendirilmeyen iş yeri ya da iş ekipmanını zarara uğratma potansiyeli olan olayları veya meslek hastalığında yahut iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili bir tehlike halinde gerekli araştırma ve incelemeyi yapmak, alınması gereken tedbirleri bir raporla tespit ederek işveren veya işveren vekiline vermek,
 • iş yerinde iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini planlamak, bu konu ve kurallarla ilgili programları hazırlamak, işveren veya işveren vekilinin onayına sunmak ve bu programların uygulanmasını izlemek ve eksiklik görülmesi halinde geri bildirimde bulunmak,
 • iş yerinde yapılacak bakım ve onarım çalışmalarında gerekli güvenlik tedbirlerini planlamak ve bu tedbirlerin uygulamalarını kontrol etmek,
 • iş yerinde yangın, doğal afet, sabotaj ve benzeri tehlikeler için alınan tedbirlerin yeterliliğini ve ilgili ekiplerin çalışmalarını izlemek

gibi görevler yerine getirilmektedir.

Bu kurullara çalışan temsilcileri de üye olarak katılmakta olup, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine yönelik her türlü geri dönüş değerlendirilmektedir.

 

Türk Telekom’dan çalışanlarına sürdürülebilir bir dünya için nitelikli eğitimler

Türk Telekom, Aralık 2011’den bu yana tüm çalışanlarına iklim değişikliği, riskleri ve bu riskleri azaltmak üzere, günlük hayatta değiştirilebilecek basit alışkanlıkları anlatan online eğitimler sunmaktadır. Şirket aynı zamanda enerji verimliliği ve iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı, hijyen eğitimi ile ilgili sınıf eğitimleri ve uzaktan eğitimler de gerçekleştirmektedir.

2020 yılı içerisinde 17.389 Türk Telekom çalışanı iş sağlığı ve güvenliği mevzuat eğitimi aldı.

5 Ekim Dünya Çevre gününde, Türk Telekom’un yapmış olduğu sıfır atık, elektronik atık, CDP gibi çevre faaliyetlerinin yer aldığı video tüm çalışanlar ile paylaşıldı.

 

OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi - ISO 14001 Çevre Yönetimi Sistemi Belgelendirme çalışmaları

Telekomünikasyon sektörünün en iyi sağlık, güvenlik ve çevre uygulamalarını gerçekleştirebilmek ve daha sistemli çalışabilmek amacıyla İş Sağlığı ve Güvenliği & Çevre Yönetim Sistemleri kurulmuş ve belgelendirilmiştir.

2016-2019 yılları arasında Ankara, İstanbul ve Antalya Bölge Müdürlüğü ve bağlı Telekom Müdürlükleri için ISO 14001 belgesi mevcuttu. 2020 yılı itibariyle Şirketin tüm iş yerleri ISO 14001 belgesine sahip olup belge tüm çalışmaları ve çalışanları kapsamaktadır.

Bu kapsamda oluşturulan Entegre Yönetim Sistemi Politikası aşağıda yer almaktadır.